Regulamin

Regulamin Rajdu na Orientację „Czarna Cobra” 2018

 

1. Rajd na Orientację „Czarna Cobra” jest rajdem sportowo-turystycznym.

2. Cele Rajdu:

• potwierdzenie umiejętności nawigacyjnych wśród uczestników,

• sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,

• popularyzacja walorów turystyczno – edukacyjnych Nadleśnictwa Karnieszewice oraz Manowo

  • poznanie działalności Polskiego Związku Łowieckiego

• popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,

• integracja sympatyków turystyki.

3. Baza rajdu i termin.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej PZŁ, Manowo 12, 76-015 Manowo, województwo Zachodniopomorskie.

Rajd odbędzie się w dniu 21.07.2018 roku, start godzina 9.00.

4. Wstępny program zawodów:

20 lipca 2018

18:00- 22:00 – Przyjmowanie uczestników w bazie rajdu.

Nocleg na sali ogólnej w warunkach turystycznych jest bezpłatny, jednak wszystkie osoby nocujące zobowiązane są do pokrycia kosztów śniadania w dniu 21 lipca w kwocie 30zł.

Istnieje możliwość wynajęcia pokoju gościnnego, miejsc noclegowych w pokojach gościnnych jest 20.  Cena noclegu 50-70zł, opłata bez wyżywienia. Rezerwacja pokoi pod telefonem: 664 988 426, osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pan Andrzej Wenerski.

Dostęp do prysznica dla wszystkich uczestników.

21 lipca 2018 roku

07:00 – Praca sekretariatu rajdu (potwierdzenie przybycia, kwestie formalne, wydawanie kart startowych) – trasy TP 50, TR 50, TP 7

07:00-8:00 Śniadanie dla wszystkich osób nocujących. Istnieje możliwość wykupu śniadania bez noclegu, opłata 30zł.

8:40 – Odprawa techniczna tras TP 50, TR 50,

09:00 – Start tras TP 50, TR 50,

09:00-11:00 Start trasy TP 7

16:00 – Zamknięcie mety trasy TP 7

18:00 – Zamknięcie mety trasy TR50 .

22:00 – Zamknięcie mety trasy TP50.

Ceremonie rozdania nagród odbędą się sukcesywnie w zależności od przybycia uczestników na metę rajdu. Informacja bieżąca w bazie zawodów.

22.07.2018

08.00 – opuszczenie Bazy Rajdu. Organizatorzy proszą o nie przekraczanie godziny wyjazdu.

5. Zespół Organizacyjny:

• Nadleśnictwo Karnieszewice, Nadleśnictwo Manowo, Ośrodek Edukacji Ekologicznej PZŁ w Manowie,

• Kierownictwo Rajdu – Dagny Nowak-Staszewska, Monika Czerepkow

• Budowniczy tras pieszych, rowerowych: Łukasz Grodecki, Budowniczy trasy rodzinnej: Łukasz Żmiejko, sędzia główny: Tomasz Kowalczyk

6. Trasy:

– Trasa piesza TP7 (ok. 7 km) – trasa łatwa, turystyczna, przeznaczona dla całych rodzin.

– Trasa piesza TP50 (ok. 50 km, 22 Punkty Kontrolne) trasa trudna i długa, przeznaczona dla zaawansowanych uczestników imprez na orientację, zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację .

– Trasa rowerowa TR50 (ok. 50 km, 12 Punktów Kontrolnych) – trasa turystyczna, średnio trudna, przeznaczona dla ambitnych początkujących i średnio zaawansowanych w imprezach na orientację

7 . Opłata startowa:

Organizatorzy nie pobierają opłat startowych.

Wszystkie osoby nocujące na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej PZŁ zobowiązane są do wniesienia opłaty za śniadanie w dniu 21.07.2018 r. w wysokości 30zł. w bazie zawodów

8. Zapisy

Do 15 lipca 2018 – elektroniczne, linki poniżej.

Link do zapisów:

Organizator zastrzega sobie możliwość wstrzymania zapisów, jeśli liczba uczestników na wszystkich trasach przekroczy ok 200 osób. Podyktowane jest to względami logistycznymi.
Jeśli osoba zapisana nie będzie jednak mogła wziąć udziału w Rajdzie, prosimy o kontakt z Organizatorami aby zwolnić miejsce dla innych uczestników

I. Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP 10 (ok. 7 km) jest zaliczenie jak największej ilości PK (Punktów Kontrolnych) w limicie czasowym 4 godzin i pokonując pieszo całą trasę (ok. 7 km).
Po regulaminowym czasie możliwe jest ukończenie trasy w tzw. limicie spóźnień wynoszącym 60 min od czasu końcowego. Po upłynięciu limitu spóźnień zawodnik lub team jest nieklasyfikowany (NKL)

II. Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP50 ( 50 km) jest zaliczenie jak największej ilości PK w limicie czasowym 12 godzin i pokonując pieszo cała trasę (ok. 50km). Po regulaminowym czasie możliwe jest ukończenie trasy w tzw. limicie spóźnień wynoszącym 60 min od czasu końcowego.
Po upłynięciu limitu spóźnień zawodnik jest nieklasyfikowany (NKL).

III. Podstawową zasadą na Trasie Rowerowej TR50 (50 km) jest zaliczenie jak największej ilości PK(punktów kontrolnych) w limicie czasowym 8 godzin i pokonując rowerem całą trasę (ok. 50km). Po regulaminowym czasie możliwe jest ukończenie trasy w tzw. limicie spóźnień wynoszącym 60 min od czasu końcowego. Po upłynięciu limitu spóźnień zawodnik jest nieklasyfikowany(NKL).

IV. Start uczestników tras TP 50 i TR 50 odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop. Uczestnicy trasy rodzinnej startują co 3 minuty jeden zespół.

V. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) w skali 1: 5 000 dla trasy pieszej TP7, oraz w skali 1: 50 000 trasy pieszej TP50 i trasy rowerowej TR50 z rozświetleniami okolic PK.

VI. Używanie urządzeń GPS i map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacją (dozwolona jest możliwość zapisu śladu trasy przez urządzenia elektroniczne schowane w czasie rajdu np. w plecaku – używanie ich do lokalizacji w trakcie zawodów równa się dyskwalifikacji). Dopuszcza się posiadanie zegarka z GPS ale tylko do zapisu śladu trasy. Używanie go wraz z mapą elektroniczną jest niedopuszczalne i równa się dyskwalifikacji.

VII. Uczestnicy mogą zaliczać PK w kolejności dowolnej (tzw. scorelauf) zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość tras pieszych jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach i innych elementach liniowych na mapie, z możliwym dojściem na azymut w okolicach PK (nie jest to odległość w linii prostej między PK). Długość trasy rowerowej wynosi ok. 43km w linii prostej między punktami z wyłączeniem przeszkód bardzo trudnych do przebycia (np. rzeki, jeziora).

VIII. Punktem Kontrolnym w terenie jest biało-czerwony lampion umiejscowiony na drzewie lub innym charakterystycznym miejscu (np. płot, ambona, mur, most) posiadający własny kod i perforator. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem (lub miejscu w sąsiedztwie PK) będzie kod napisany jaskrawym sprayem.

IX. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK. W przypadku braku perforatora lub lampionu należy wpisać długopisem kod (zaznaczony sprayem w okolicy PK np. na drzewie) w odpowiednie pole karty startowej lub wykonać zdjęcie. W przypadku pomyłki w zapisie PK w odpowiedniej rubryce, na karcie startowej będzie wskazane miejsce na wpis poprawkowy (rezerwowy). Wówczas należy tam wpisać odpowiedni nr PK i kod. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

X. Warunkiem sklasyfikowania startującego jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów.

XI. O klasyfikacji uczestnika decyduje czas końcowy , który uwzględnia zaliczenie punktów kontrolnych, oraz uwzględnienie i dodanie kar minutowych. Wynik końcowy jest sumą czasu zawodnika plus kary za brak punktów plus kary za tzw. minuty w limicie spóźnień.

XII. Przy identycznej ilości znalezionych punktów o kolejności decyduje czas pokonania trasy.

XIII. W przypadku przekroczenia regulaminowego limitu czasu w tzw. limicie spóźnień (60 min po regulaminowym czasie) za każdą rozpoczętą minutę dolicza się dodatkowe 2 minuty do wyniku końcowego. Przykład : zawodnik melduje się na mecie TP 50 (limit 12h) z czasem 12h10min – jego kara wynosi 20 min, a czas końcowy wynosi – 12h30min.

XIV. W przypadku braku punktu kontrolnego uczestnik otrzymuje dodatkowo 90 minut karnych do czasu końcowego. Przykład : zawodnik melduje się na mecie TP 50 (limit 12h) z czasem 10h ale bez 2 PK – jego czas końcowy wynosi – 13h.

XV. W przypadku, gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy przez organizatora zostaje nieklasyfikowany. (NKL)

XVI. Na trasie pieszej TP10 dopuszczalne są zespoły 6 osobowe, natomiast trasy: TP 50 ,TR50 rozgrywane są w formie indywidualnej.

XVII. Ukończenie trasy przez team 6 osobowy (dotyczy TP10) zaliczone jest po przekroczeniu mety i zdaniu karty przez wszystkie osoby z zespołu. W innym przypadku zespół jest zdyskwalifikowany.

9. Utrata karty startowej powoduje nieklasyfikowanie uczestnika.

10. Nagrody.

Organizator przewiduje nagrody za pierwsze trzy miejsca na każdej trasie bez względu na płeć.

Każdy uczestnik dostanie pamiątkowy medal.

11. Świadczenia – szczegółowe świadczenia dla zawodników oraz szczegóły dotyczące bazy, noclegu, punktów odżywczych, dojazdu itp. opisane będą w komunikacie startowym około 2 tygodnie przed terminem rajdu.

12. Wyposażenie obowiązkowe:

• kompas,

• telefon komórkowy z aparatem

• długopis.

• wyposażenie obowiązkowe roweru w przypadku poruszania się po drogach publicznych (dotyczy tras rowerowych)

13. Wyposażenie zalecane:

• apteczka pierwszej pomocy,

• dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,

• woda i prowiant

• latarka czołowa

• kask – dotyczy tras rowerowych

14. Postanowienia końcowe:

A. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po rajdzie w jeden z poniżej podanych sposobów:

– na mecie,

– w bazie Rajdu

– telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer telefonu +48 663 827 532 jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

B. Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść lub biec (na Trasie Pieszej 7 i 50) oraz poruszać się rowerem (na trasach rowerowych), nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.

Niedozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław (z wyjątkiem miejsc wskazanych przez organizatora – informacja przed startem).

C. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 4 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone do 7 dni od zakończenia Imprezy, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.

D. Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem.

E. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.

F. Przypomina się, że zgodnie z ustawą o lasach art. 26, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją. Zgodnie z art. 30 ww. Ustawy o lasach zabrania się: zanieczyszczania gleby i wód; zaśmiecania; rozkopywania gruntu; niszczenia grzybów oraz grzybni; niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic; rozgarniania i zbierania ściółki, puszczania psów luzem, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych,
z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

W odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin.

G. Zakaz wstępu na powierzchnie leśne oznakowane tablicami „ścinka drzew – zakaz wstępu” itp. chyba, że przed rajdem organizator poinformuje o zmianie tego zakazu.

H. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.

I. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu.

J. Osoby niepełnoletnie w wieku do 18 lat startują i uczestniczą w Rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Rajdu przed startem.

K. Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

L. Zabrania się używania rowerów z napędem elektrycznym lub podobnym tego typu wspomaganiem. Po stwierdzeniu takiego zdarzenia zawodnik będzie zdyskwalifikowany.

M.  Dopuszcza się do startu uczestników z psami – zakaz puszczania psów wolno.

N. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.

O. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.